32 296 11 39

Infolinia

[email protected]

Adres E-mail
Bezpłatna wycena

Wyślij zapytanie

Dofinansowanie

Mój Prąd 5.0

Oferujemy dofinansowanie na zakup i instalację mikroinstalacji fotowoltaicznych, systemów magazynowania energii elektrycznej i ciepła, urządzeń grzewczych (pomp ciepła), systemów zarządzania energią oraz kolektorów słonecznych.

Dla osób fizycznych produkujących energię elektryczną do własnych potrzeb, które zawarły umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii, regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Dofinansowanie jest udzielane wyłącznie dla Wnioskodawców, którzy rozliczają się w systemie net-billing lub udokumentują przejście na nowy system rozliczeń, jeżeli mikroinstalacja rozliczana jest w systemie net-metering.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, nie przekraczając: 6 000 zł dla mikroinstalacji fotowoltaicznej (dla grupy 1 i 2 Wnioskodawców), 7 000 zł dla mikroinstalacji fotowoltaicznej plus urządzenie dodatkowe (dla grupy 1 i 2 Wnioskodawców), 3 000 zł dla mikroinstalacji fotowoltaicznej plus urządzenie dodatkowe (dla grupy 3 Wnioskodawców), do 28 500 zł dla urządzeń grzewczych, w zależności od typu pompy ciepła, 16 000 zł dla magazynu energii elektrycznej, 3 000 zł dla systemu zarządzania energią HEMS/EMS, 3 500 zł dla kolektorów słonecznych.

Program realizowany będzie w latach 2021 - 2023. Zobowiązania (rozumiane, jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2023 r., a środki wydatkowane będą do 31.12.2023 r. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Szczegółowe informacje o terminach, sposobie składania i rozpatrywania wniosków zostaną podane w ogłoszeniu o naborze wniosków lub w regulaminie naboru wniosków, które zamieszczone będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

Czyste Powietrze

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny. Istnieje możliwość dotacji z prefinansowaniem.

Okres wdrażania programu: do 2030 r. Podpisywanie umów o dofinansowanie do 31.12.2027 r. Wydatkowanie środków do 30.09.2029 r.

Moje Ciepło

Dofinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (CWU) w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, które spełniają najwyższe normy.

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 000 zł. na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Ciepłe Mieszkanie

Program dotyczy przedsięwzięć u beneficjentów końcowych, które polegają na wymianie wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła.

Dla gmin, które następnie będą ogłaszać nabór na swoim terenie dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

W przypadku najbardziej zanieczyszczonych gmin dotacja może wynosić do 17 500 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 26 900 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 39 900 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. W przypadku pozostałych gmin dotacja może wynosić do 15 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 25 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 37 500 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Zgodnie z Programem drugi nabór zostanie uruchomiony do 31.12.2023 r., w zależności od dostępności środków. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2025 r. Dokładny opis programu znajduje się na stronie internetowej.
This site is registered on wpml.org as a development site.